Medarbetare Göteborg

Solaleh Khorramshahi

Solaleh Khorramshahi
Interimsansvarig | Konsult

+46 (0)70-360 38 89
solaleh.khorramshahi@source-executive.se

Ragnar Lundborg

Ragnar Lundborg
Leg. psykolog | Seniorkonsult

+46 (0)70-551 90 55
ragnar.lundborg@source-executive.se

Sofia Rasmusson

Sofia Rasmusson
Seniorkonsult

+46 (0)70-508 03 28
sofia.rasmusson@source-executive.se

Karin Rudhag

Karin Rudhag
Seniorkonsult

+46 (0)70-414 00 10
karin.rudhag@source-executive.se