Göteborg

Karin Rudhag

Seniorkonsult – Göteborg

+46 (0)70 - 414 00 10

Email

Lisa Mastalir

Seniorkonsult – Göteborg

+46 (0)72 - 723 27 24

Email

Sofia Rasmusson

Konsult- Göteborg

+46 (0)70 – 508 03 28

Email

Solaleh Khorramshahi

Interimsansvarig - konsult

+46 (0)70 – 360 38 89

Email